Abreviatures

Abreviatures utilitzades

adj. adjectiu
adv. adverbi
conj. conjunció
f. substantiu femení
inv. invariable
interj. interjecció
loc. adv. locució adverbial
loc. nom. locució nominal
loc. prep. locució prepositiva
loc. verb. locució verbal
m. substantiu masculí
m. (o f.) substantiu masculí i secundàriament femení
m. i f. substantiu masculí i femení
pl. plural
prep. preposició
v. intr. verb intransitiu
v. pron. verb pronominal
v. tr. verb transitiu