Nomenclatura de navegació astronòmica

Llistat de nomenclatura de navegació astronòmica, amb les seves equivalències en anglès.

Títol Símbol Acrònim/Abreviació Descripció (en) Símbol (en) Acrònim/Abreviació (en)
Altura instrumental

ai

Sextant height

Hs

Altura observada

ao

Observed height

Ho

Àries
Azimut (astronòmic)

Azimut (nàutic)

Z

Codeclinació - Complement de la declinació Δ
Correcció d'índex

ci

Index correction

Ic

Declinació δ

d

Declination

Dec

Depressió de l'horitzó

Dp

Dip of horizon

Dip

Distància zenital

z

Zenith distance

z

Elevació

e

Height of eye

HE

Error de rellotge

Watch error

WE

Estrella
Hora de rellotge

Watch time

WT

Horari de Greenwich - Se sol acompanyar del símbol del sol, astre o àries per especificar.

hG

Greenwich hour angle

GHA

Horari de lloc

hl

Latitud

l

Latitude

Lat

Longitud

L

Longitude

Lon

Meridiana del sol

Local apparent noon

LAN

Refracció

Refraction

Ref

Semidiàmetre

SD

Semi-diameter

SD

Situació estimada

Se

Dead reckoning

DR

Sol
Zona o ús horari

z

Zt

Zonde description

ZD