Row

Navegació loxodròmica: estimació directa

Coneguts el punt de sortida, el rumb, o rumbs, i la distància, o distàncies per a cada rumb, calcular el punt d'arribada mitjançant navegació loxodròmica.

Unitats:

$ \vartriangle{l} $, $ \vartriangle{L} $, $ D $ i $ Ap $: milles o minuts

$ R $ (quadrantal) i $ lm $: graus

Càlculs:

$ \vartriangle{l} = D \times \cos{R} $ (surten minuts que s'han de passar a graus)

$  \longrightarrow l' = l \pm \vartriangle{l} $

$ lm = \frac{ l + l' }{ 2 } $

$ Ap = D \times \sin R $

$ \vartriangle{L} = \frac{ Ap }{ \cos lm } $ (surten minuts que s'han de passar a graus)

$  \longrightarrow L' = L \pm \vartriangle L $

Row
Row