Navegació loxodròmica: estimació inversa

Coneguts el punt de sortida i el d'arribada, calcular el rumb i la distància recorreguda mitjançant navegació loxodròmica.

Unitats:

$ \vartriangle{l} $, $ \vartriangle{L} $, $ D $ i $ Ap $: milles o minuts

$ R $ (quadrantal) i $ lm $: graus

Càlculs:

$ \vartriangle{l} = l - l' $ 

$ \vartriangle L = L - L' $ 

$ lm = \frac{ l + l'}{2} $ 

$Ap = \vartriangle{L} \times \cos lm $ 

$ \longrightarrow \tan R = \frac{ Ap }{ \vartriangle l}    \Rightarrow    R = \tan^{-1} ( \frac{ Ap }{ \vartriangle l } )  $

$ \longrightarrow D = \frac{ \vartriangle l}{ \cos R }   \Rightarrow  D = \sqrt{ Ap^{2} + \vartriangle l^{2} }  $